خودروهای برقی و چالش لزوم فرهنگ سازی

خودروهای برقی و چالش لزوم فرهنگ سازی

باوجود سرعت رشد مناسب خودروهای الکتریکی در بازار، هنوز موانعی جدی بر سر راه فراگیر شدن آن به‌‌عنوان یک «فرهنگ» وجود دارد.