آمار نگران‌کننده از پایین آمدن سن پوکی استخوان در کشور

آمار نگران‌کننده از پایین آمدن سن پوکی استخوان در کشور

در ایران، به‌ویژه در زنان سن پوکی استخوان به دهه‌ی چهارم زندگی رسیده که فاجعه‌ی بزرگی است و به فرهنگ‌سازی مناسب و اقدام‌های لازم از سوی وزارت بهداشت نیاز دارد.