آخرین فضانوردی که به ماه رفته، تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند

آخرین فضانوردی که به ماه رفته، تغییرات اقلیمی را انکار می‌کند

هریسون اشمیت، دوازدهمین نفری که روی ماه قدم گذاشت، زمین را از فضا دیده است؛ اما مشاهده نکرده که فعالیت‌های انسانی موجب تغییرات اقلیمی شوند.